• Frank Klinkhammer

  • Frank Klinkhammer-2

  • Hagen Schumann

  • Hagen Schumann-2

  • Frank Bennemann

  • Frank Bennemann-2

Kusursuz içlojistik - otomatik yüksek raf depo sistemleri, konveyör ve sipariş toplama sistemleri

50 yılı aşkın bir süredir kurumiçi süreçleri gerçek anlamda kolaylaştıran ve malzeme akışına optimum seviyede uyarlanmış yol gösterici konveyör sistemleri ve otomatik yüksek raf depo sistemleri, hafif yük depoları, shuttle teknolojisi ve sipariş toplama, depo lojistiği sistemleri sağlayan uzman bir kuruluştur. Deponuzun tadilatı (Retrofit) den İçlojistik genişlemesine hatta ana merkez depolarının sıfırdan inşaasına kadarki olan bütün projelerde. Bunun temelinde kendi bünyemizde geliştirilen ve modüler bir yapıya sahip olan depo yönetim yazılımımız KlinkWARE®, tesisin kontrolü KlinCONTROL® ve görselleştirme / tanı uygulamamız KlinkVISION® bulunmaktadır. Klinkhammer olarak müşterilerimize sağladığımız 360°- felsefimizden yola çıkarak otomatize içlojistik tasarımların analiz ve planlamasından servis24 konsepti dahil olmak üzere yeni lojistik merkezlerin anahtar teslim devrine kadar kapsamlı bir teklif sunabilmektedir

Search

187 results:
41. Damga  
Damga Klinkhammer Intralogistics GmbH Wiesbadener Straße 11, 90427 Nuremberg, Germany Genel Müdür: Frank Klinkhammer     Telefon: +49  911  9 30 64 - 0   Fax: +49 …  
42. Downloads  
Download - indirme  
43. Arayüzler  
Arayüzler, Entegrasyon, Uyarlama Modern ve modüler yap?ya sahip bir yaz?l?m olarak Kl?nkWare® mevcut sistem mimarilerine entegre olur ve sevkiyat gibi özel sistemlere ba?lant? imkan?na…  
44. Masterdata, Çevre ve Depo Ko?ullar?  
Ürün Dayan?kl?l??? Yönetimi Bir ürünün dayan?kl?l??? (son kullan?m tarihi) daha farkl? ba??ml?l?klar da ortaya ç?kar. Örnek olarak de?i?ken FIFO, modifiye edilmi? tahsis usülleri veya sürenin…  
45. Mal Kabul, Cross Dock  
Yeniden paketleme süreci 1 paletten say?ca çok kutu olu?turabilirsiniz. Sipari? veya besleme miktarlar? türetebilir, say?m yapabilir ve ürün özelliklerini kay?t alt?na alabilirsiniz. Mal Kabul…  
46. Depolama, reorganizasyon  
Operatör - Ürün Say?ca fazla depolama birimlerinin depodan ç?karma süreçleriyle de birle?tirilerek rut optimizasyonu sa?lan?r. Operatörleriniz hiçbir zaman bo? ellerle durmayacaklard?r. Tepsi ve…  
47. Ürün besleme yönetimi, Kalite Kontrol  
Kalite Kontrol Statü De?i?ikli?i Statü de?i?iklikleri farkl?, seçilebilir kriterlere göre mümkündür. Böylelikle komple bir batch bloke edilebilir veya komple bir SKT serbest b?rak?labilir. Statülere…  
48. Teslim Talimat Yönetimi, Toplama  
Operatör - Ürün Operatörün ürüne gitti?i sistemlerde kullan?c?n?n etki alan? daha büyüktür. Büyük yard?mc? ekipman olmadan da sipari? bazl? da çal??abilir veya batch de olu?turabilir. Bu modül…  
49. Katma De?erli Hizmetler, Konsolidasyon, Paketleme  
Manüel paketleme prosesleri Burada sipari? kutular?n?n içerikleri kolilere ayr??t?r?l?r, gerekmesi durumunda adetler parçalan?r veya birle?tirilir, iç veya d?? ambalajlar olu?turulur, koli tipleri…  
50. Sevkiyat, Say?m  
Dü?ük Miktar Say?m? ?ster depodan ç?karma i?lemleri esnas?nda olsun isterse depoya beslerken olsun – e?er bir raf gözündeki miktar kestirilebilir durumdaysa – sistemsel olarak operatör say?m yapmaya…  
Search results 41 until 50 of 187
Teilen:
Lütfen matematiksel denklemin sonucunu bu alana yazınız.
captcha